منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1488.86 1.7100 0.1100 1493.56 1487.63 12:04:54
گرم 47.87 0.0550 0.0035 48.02 47.83 12:04:54
کیلوگرم 47867.92 54.9777 3.5366 48019.03 47828.38 12:04:54
تولا 558.32 0.6413 0.0413 560.09 557.86 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.70 0.1300 0.7400 17.80 17.53 12:04:46
گرم 0.57 0.0042 0.0238 0.57 0.56 12:04:46
کیلوگرم 569.07 4.1796 23.7915 572.28 563.60 12:04:46
تولا 6.64 0.0488 0.2775 6.68 6.57 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 898.70 2.2000 0.2500 899.50 894.30 12:04:54
گرم 28.89 0.0707 0.0080 28.92 28.75 12:04:54
کیلوگرم 28893.85 70.7316 8.0377 28919.57 28752.39 12:04:54
تولا 337.01 0.8250 0.0938 337.31 335.36 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1736.90 10.0000 0.5800 1746.35 1724.20 12:04:46
گرم 55.84 0.3215 0.0186 56.15 55.43 12:04:46
کیلوگرم 55842.59 321.5072 18.6474 56146.41 55434.28 12:04:46
تولا 651.34 3.7500 0.2175 654.88 646.58 12:04:46

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1332.23 1.5301 0.1100 1336.44 1331.13 12:04:54
گرم 42.83 0.0492 0.0035 42.97 42.80 12:04:54
کیلوگرم 42832.22 49.1941 3.5366 42967.43 42796.83 12:04:54
تولا 499.59 0.5738 0.0413 501.16 499.17 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.84 0.1163 0.7400 15.93 15.69 12:04:46
گرم 0.51 0.0037 0.0238 0.51 0.50 12:04:46
کیلوگرم 509.20 3.7399 23.7915 512.08 504.31 12:04:46
تولا 5.94 0.0436 0.2775 5.97 5.88 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 804.16 1.9686 0.2500 804.87 800.22 12:04:54
گرم 25.85 0.0633 0.0080 25.88 25.73 12:04:54
کیلوگرم 25854.22 63.2906 8.0377 25877.24 25727.64 12:04:54
تولا 301.56 0.7382 0.0938 301.83 300.08 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1554.18 8.9480 0.5800 1562.63 1542.81 12:04:46
گرم 49.97 0.2877 0.0186 50.24 49.60 12:04:46
کیلوگرم 49967.95 287.6847 18.6474 50239.81 49602.59 12:04:46
تولا 582.82 3.3555 0.2175 585.99 578.56 12:04:46

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1145.38 1.3155 0.1100 1149.00 1144.43 12:04:54
گرم 36.82 0.0423 0.0035 36.94 36.79 12:04:54
کیلوگرم 36824.79 42.2944 3.5366 36941.04 36794.37 12:04:54
تولا 429.52 0.4933 0.0413 430.87 429.16 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.62 0.1000 0.7400 13.69 13.49 12:04:46
گرم 0.44 0.0032 0.0238 0.44 0.43 12:04:46
کیلوگرم 437.78 3.2154 23.7915 440.26 433.58 12:04:46
تولا 5.11 0.0375 0.2775 5.14 5.06 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 691.37 1.6925 0.2500 691.99 687.98 12:04:54
گرم 22.23 0.0544 0.0080 22.25 22.12 12:04:54
کیلوگرم 22228.04 54.4138 8.0377 22247.83 22119.21 12:04:54
تولا 259.26 0.6347 0.0938 259.49 257.99 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1336.20 7.6930 0.5800 1343.47 1326.43 12:04:46
گرم 42.96 0.2473 0.0186 43.19 42.65 12:04:46
کیلوگرم 42959.70 247.3355 18.6474 43193.44 42645.59 12:04:46
تولا 501.07 2.8849 0.2175 503.80 497.41 12:04:46

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5469.33 6.2817 0.1100 5486.59 5464.81 12:04:54
گرم 175.84 0.2020 0.0035 176.40 175.70 12:04:54
کیلوگرم 175842.82 201.9607 3.5366 176397.92 175697.55 12:04:54
تولا 2051.00 2.3556 0.0413 2057.47 2049.30 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 65.02 0.4776 0.7400 65.39 64.40 12:04:46
گرم 2.09 0.0154 0.0238 2.10 2.07 12:04:46
کیلوگرم 2090.47 15.3537 23.7915 2102.28 2070.39 12:04:46
تولا 24.38 0.1791 0.2775 24.52 24.15 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3301.37 8.0817 0.2500 3304.31 3285.21 12:04:54
گرم 106.14 0.2598 0.0080 106.24 105.62 12:04:54
کیلوگرم 106141.57 259.8325 8.0377 106236.06 105621.91 12:04:54
تولا 1238.02 3.0306 0.0938 1239.12 1231.96 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6380.50 36.7350 0.5800 6415.22 6333.85 12:04:46
گرم 205.14 1.1811 0.0186 206.25 203.64 12:04:46
کیلوگرم 205137.75 1181.0568 18.6474 206253.85 203637.81 12:04:46
تولا 2392.69 13.7756 0.2175 2405.71 2375.20 12:04:46

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1953.09 2.2432 0.1100 1959.25 1951.47 12:04:54
گرم 62.79 0.0721 0.0035 62.99 62.74 12:04:54
کیلوگرم 62793.14 72.1198 3.5366 62991.37 62741.27 12:04:54
تولا 732.41 0.8412 0.0413 734.72 731.80 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.22 0.1705 0.7400 23.35 23.00 12:04:46
گرم 0.75 0.0055 0.0238 0.75 0.74 12:04:46
کیلوگرم 746.50 5.4828 23.7915 750.72 739.33 12:04:46
تولا 8.71 0.0640 0.2775 8.76 8.62 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1178.91 2.8860 0.2500 1179.96 1173.14 12:04:54
گرم 37.90 0.0928 0.0080 37.94 37.72 12:04:54
کیلوگرم 37902.96 92.7857 8.0377 37936.70 37717.39 12:04:54
تولا 442.09 1.0822 0.0938 442.49 439.93 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2278.47 13.1180 0.5800 2290.86 2261.81 12:04:46
گرم 73.25 0.4218 0.0186 73.65 72.72 12:04:46
کیلوگرم 73254.31 421.7532 18.6474 73652.87 72718.68 12:04:46
تولا 854.43 4.9193 0.2175 859.07 848.18 12:04:46

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10524.60 12.0878 0.1100 10557.83 10515.91 12:04:54
گرم 338.37 0.3886 0.0035 339.44 338.09 12:04:54
کیلوگرم 338373.57 388.6321 3.5366 339441.74 338094.03 12:04:54
تولا 3946.73 4.5329 0.0413 3959.19 3943.47 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 125.12 0.9190 0.7400 125.83 123.92 12:04:46
گرم 4.02 0.0295 0.0238 4.05 3.98 12:04:46
کیلوگرم 4022.68 29.5451 23.7915 4045.41 3984.05 12:04:46
تولا 46.92 0.3446 0.2775 47.18 46.47 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6352.82 15.5516 0.2500 6358.48 6321.72 12:04:54
گرم 204.25 0.5000 0.0080 204.43 203.25 12:04:54
کیلوگرم 204247.77 499.9945 8.0377 204429.58 203247.78 12:04:54
تولا 2382.31 5.8318 0.0938 2384.43 2370.65 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12277.97 70.6890 0.5800 12344.77 12188.20 12:04:46
گرم 394.75 2.2727 0.0186 396.89 391.86 12:04:46
کیلوگرم 394745.68 2272.7024 18.6474 396893.39 391859.35 12:04:46
تولا 4604.24 26.5084 0.2175 4629.29 4570.58 12:04:46

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 161779.53 185.8086 0.1100 162290.23 161645.88 12:04:54
گرم 5201.33 5.9739 0.0035 5217.75 5197.04 12:04:54
کیلوگرم 5201328.71 5973.8808 3.5366 5217748.15 5197031.71 12:04:54
تولا 60667.37 69.6783 0.0413 60858.88 60617.25 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1923.28 14.1258 0.7400 1934.15 1904.81 12:04:46
گرم 61.83 0.4542 0.0238 62.18 61.24 12:04:46
کیلوگرم 61834.91 454.1547 23.7915 62184.26 61241.01 12:04:46
تولا 721.23 5.2972 0.2775 725.31 714.30 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97652.74 239.0520 0.2500 97739.67 97174.64 12:04:54
گرم 3139.61 7.6857 0.0080 3142.40 3124.24 12:04:54
کیلوگرم 3139606.22 7685.6945 8.0377 3142401.02 3124234.83 12:04:54
تولا 36619.81 89.6446 0.0938 36652.40 36440.52 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 188731.55 1086.6000 0.5800 189758.39 187351.57 12:04:46
گرم 6067.86 34.9350 0.0186 6100.87 6023.49 12:04:46
کیلوگرم 6067855.84 34934.9752 18.6474 6100869.39 6023488.42 12:04:46
تولا 70774.38 407.4753 0.2175 71159.45 70256.89 12:04:46

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14334.30 16.4634 0.1100 14379.55 14322.46 12:04:54
گرم 460.86 0.5293 0.0035 462.31 460.48 12:04:54
کیلوگرم 460858.02 529.3091 3.5366 462312.85 460477.29 12:04:54
تولا 5375.37 6.1738 0.0413 5392.33 5370.92 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 170.41 1.2516 0.7400 171.37 168.77 12:04:46
گرم 5.48 0.0402 0.0238 5.51 5.43 12:04:46
کیلوگرم 5478.81 40.2399 23.7915 5509.77 5426.19 12:04:46
تولا 63.90 0.4694 0.2775 64.26 63.29 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8652.41 21.1809 0.2500 8660.12 8610.05 12:04:54
گرم 278.18 0.6810 0.0080 278.43 276.82 12:04:54
کیلوگرم 278181.36 680.9825 8.0377 278428.99 276819.40 12:04:54
تولا 3244.66 7.9429 0.0938 3247.55 3228.77 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16722.35 96.2770 0.5800 16813.33 16600.08 12:04:46
گرم 537.64 3.0954 0.0186 540.56 533.70 12:04:46
کیلوگرم 537635.70 3095.3751 18.6474 540560.83 533704.58 12:04:46
تولا 6270.89 36.1039 0.2175 6305.00 6225.03 12:04:46

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1466.53 1.6844 0.1100 1471.16 1465.32 12:04:54
گرم 47.15 0.0542 0.0035 47.30 47.11 12:04:54
کیلوگرم 47149.91 54.1531 3.5366 47298.75 47110.95 12:04:54
تولا 549.95 0.6316 0.0413 551.68 549.49 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.43 0.1281 0.7400 17.53 17.27 12:04:46
گرم 0.56 0.0041 0.0238 0.56 0.56 12:04:46
کیلوگرم 560.53 4.1169 23.7915 563.70 555.15 12:04:46
تولا 6.54 0.0480 0.2775 6.57 6.48 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 885.22 2.1670 0.2500 886.01 880.89 12:04:54
گرم 28.46 0.0697 0.0080 28.49 28.32 12:04:54
کیلوگرم 28460.45 69.6706 8.0377 28485.78 28321.11 12:04:54
تولا 331.96 0.8126 0.0938 332.25 330.33 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1710.85 9.8500 0.5800 1720.15 1698.34 12:04:46
گرم 55.00 0.3167 0.0186 55.30 54.60 12:04:46
کیلوگرم 55004.95 316.6846 18.6474 55304.22 54602.76 12:04:46
تولا 641.57 3.6938 0.2175 645.06 636.88 12:04:46

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105467.86 121.1330 0.1100 105800.80 105380.73 12:04:54
گرم 3390.87 3.8945 0.0035 3401.57 3388.07 12:04:54
کیلوگرم 3390868.06 3894.5128 3.5366 3401572.28 3388066.74 12:04:54
تولا 39550.48 45.4249 0.0413 39675.33 39517.80 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1253.83 9.2089 0.7400 1260.92 1241.79 12:04:46
گرم 40.31 0.2961 0.0238 40.54 39.92 12:04:46
کیلوگرم 40311.62 296.0741 23.7915 40539.37 39924.45 12:04:46
تولا 470.19 3.4534 0.2775 472.84 465.67 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63662.11 155.8436 0.2500 63718.78 63350.42 12:04:54
گرم 2046.78 5.0105 0.0080 2048.61 2036.76 12:04:54
کیلوگرم 2046782.86 5010.4844 8.0377 2048604.85 2036761.89 12:04:54
تولا 23873.31 58.4414 0.0938 23894.56 23756.43 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123038.52 708.3800 0.5800 123707.94 122138.88 12:04:46
گرم 3955.78 22.7749 0.0186 3977.30 3926.86 12:04:46
کیلوگرم 3955777.39 22774.9289 18.6474 3977299.70 3926853.24 12:04:46
تولا 46139.48 265.6427 0.2175 46390.51 45802.11 12:04:46

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11676.53 13.4108 0.1100 11713.39 11666.89 12:04:54
گرم 375.41 0.4312 0.0035 376.59 375.10 12:04:54
کیلوگرم 375408.99 431.1684 3.5366 376594.07 375098.85 12:04:54
تولا 4378.70 5.0291 0.0413 4392.53 4375.09 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 138.81 1.0195 0.7400 139.60 137.48 12:04:46
گرم 4.46 0.0328 0.0238 4.49 4.42 12:04:46
کیلوگرم 4462.97 32.7789 23.7915 4488.19 4420.11 12:04:46
تولا 52.06 0.3823 0.2775 52.35 51.56 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7048.14 17.2537 0.2500 7054.42 7013.64 12:04:54
گرم 226.60 0.5547 0.0080 226.80 225.49 12:04:54
کیلوگرم 226602.94 554.7196 8.0377 226804.66 225493.50 12:04:54
تولا 2643.06 6.4701 0.0938 2645.41 2630.12 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13621.81 78.4260 0.5800 13695.92 13522.21 12:04:46
گرم 437.95 2.5215 0.0186 440.33 434.75 12:04:46
کیلوگرم 437951.10 2521.4526 18.6474 440333.87 434748.85 12:04:46
تولا 5108.18 29.4098 0.2175 5135.98 5070.83 12:04:46

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2165.25 2.4869 0.1100 2172.08 2163.46 12:04:54
گرم 69.61 0.0800 0.0035 69.83 69.56 12:04:54
کیلوگرم 69614.32 79.9541 3.5366 69834.08 69556.81 12:04:54
تولا 811.97 0.9326 0.0413 814.53 811.30 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 25.74 0.1891 0.7400 25.89 25.49 12:04:46
گرم 0.83 0.0061 0.0238 0.83 0.82 12:04:46
کیلوگرم 827.60 6.0784 23.7915 832.27 819.65 12:04:46
تولا 9.65 0.0709 0.2775 9.71 9.56 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1306.98 3.1995 0.2500 1308.14 1300.58 12:04:54
گرم 42.02 0.1029 0.0080 42.06 41.81 12:04:54
کیلوگرم 42020.33 102.8650 8.0377 42057.74 41814.60 12:04:54
تولا 490.12 1.1998 0.0938 490.55 487.72 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2525.97 14.5430 0.5800 2539.72 2507.50 12:04:46
گرم 81.21 0.4676 0.0186 81.65 80.62 12:04:46
کیلوگرم 81211.88 467.5680 18.6474 81653.73 80618.07 12:04:46
تولا 947.24 5.4536 0.2175 952.39 940.31 12:04:46

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8680.35 9.9696 0.1100 8707.75 8673.18 12:04:54
گرم 279.08 0.3205 0.0035 279.96 278.85 12:04:54
کیلوگرم 279079.58 320.5312 3.5366 279960.57 278849.02 12:04:54
تولا 3255.13 3.7386 0.0413 3265.41 3252.45 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 103.19 0.7579 0.7400 103.78 102.20 12:04:46
گرم 3.32 0.0244 0.0238 3.34 3.29 12:04:46
کیلوگرم 3317.78 24.3679 23.7915 3336.52 3285.91 12:04:46
تولا 38.70 0.2842 0.2775 38.92 38.33 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5239.60 12.8264 0.2500 5244.26 5213.95 12:04:54
گرم 168.46 0.4124 0.0080 168.61 167.63 12:04:54
کیلوگرم 168456.95 412.3793 8.0377 168606.91 167632.19 12:04:54
تولا 1964.85 4.8099 0.0938 1966.60 1955.23 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10126.47 58.3020 0.5800 10181.57 10052.43 12:04:46
گرم 325.57 1.8745 0.0186 327.35 323.19 12:04:46
کیلوگرم 325573.47 1874.4514 18.6474 327344.83 323192.92 12:04:46
تولا 3797.43 21.8633 0.2175 3818.09 3769.66 12:04:46

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 451.72 0.5188 0.1100 453.15 451.35 12:04:54
گرم 14.52 0.0167 0.0035 14.57 14.51 12:04:54
کیلوگرم 14523.13 16.6802 3.5366 14568.97 14511.13 12:04:54
تولا 169.40 0.1946 0.0413 169.93 169.26 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.37 0.0394 0.7400 5.40 5.32 12:04:46
گرم 0.17 0.0013 0.0238 0.17 0.17 12:04:46
کیلوگرم 172.66 1.2681 23.7915 173.63 171.00 12:04:46
تولا 2.01 0.0148 0.2775 2.03 1.99 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 272.67 0.6675 0.2500 272.91 271.33 12:04:54
گرم 8.77 0.0215 0.0080 8.77 8.72 12:04:54
کیلوگرم 8766.40 21.4600 8.0377 8774.20 8723.48 12:04:54
تولا 102.25 0.2503 0.0938 102.34 101.75 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 526.98 3.0340 0.5800 529.84 523.12 12:04:46
گرم 16.94 0.0975 0.0186 17.03 16.82 12:04:46
کیلوگرم 16942.64 97.5453 18.6474 17034.82 16818.76 12:04:46
تولا 197.62 1.1378 0.2175 198.69 196.17 12:04:46

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6226.41 7.1512 0.1100 6246.07 6221.27 12:04:54
گرم 200.18 0.2299 0.0035 200.82 200.02 12:04:54
کیلوگرم 200183.66 229.9169 3.5366 200815.60 200018.28 12:04:54
تولا 2334.91 2.6817 0.0413 2342.28 2332.98 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 74.02 0.5437 0.7400 74.44 73.31 12:04:46
گرم 2.38 0.0175 0.0238 2.39 2.36 12:04:46
کیلوگرم 2379.84 17.4791 23.7915 2393.29 2356.98 12:04:46
تولا 27.76 0.2039 0.2775 27.91 27.49 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3758.36 9.2004 0.2500 3761.71 3739.96 12:04:54
گرم 120.83 0.2958 0.0080 120.94 120.24 12:04:54
کیلوگرم 120834.10 295.7995 8.0377 120941.66 120242.50 12:04:54
تولا 1409.39 3.4502 0.0938 1410.64 1402.49 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7263.72 41.8200 0.5800 7303.24 7210.60 12:04:46
گرم 233.53 1.3445 0.0186 234.80 231.83 12:04:46
کیلوگرم 233533.71 1344.5432 18.6474 234804.30 231826.14 12:04:46
تولا 2723.90 15.6825 0.2175 2738.72 2703.98 12:04:46

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13597.46 15.6171 0.1100 13640.38 13586.23 12:04:54
گرم 437.17 0.5021 0.0035 438.55 436.81 12:04:54
کیلوگرم 437168.18 502.1007 3.5366 438548.23 436807.02 12:04:54
تولا 5099.05 5.8564 0.0413 5115.15 5094.84 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 161.65 1.1873 0.7400 162.56 160.10 12:04:46
گرم 5.20 0.0382 0.0238 5.23 5.15 12:04:46
کیلوگرم 5197.18 38.1714 23.7915 5226.54 5147.27 12:04:46
تولا 60.62 0.4452 0.2775 60.96 60.04 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8207.65 20.0922 0.2500 8214.95 8167.46 12:04:54
گرم 263.88 0.6460 0.0080 264.12 262.59 12:04:54
کیلوگرم 263881.79 645.9775 8.0377 264116.69 262589.84 12:04:54
تولا 3077.87 7.5346 0.0938 3080.61 3062.80 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15862.76 91.3280 0.5800 15949.07 15746.77 12:04:46
گرم 510.00 2.9363 0.0186 512.77 506.27 12:04:46
کیلوگرم 509999.21 2936.2612 18.6474 512773.97 506270.15 12:04:46
تولا 5948.54 34.2480 0.2175 5980.90 5905.04 12:04:46

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 233751.02 268.4700 0.1100 234488.92 233557.91 12:04:54
گرم 7515.27 8.6315 0.0035 7538.99 7509.06 12:04:54
کیلوگرم 7515264.20 8631.5045 3.5366 7538988.22 7509055.57 12:04:54
تولا 87656.70 100.6763 0.0413 87933.41 87584.28 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2778.90 20.4100 0.7400 2794.60 2752.21 12:04:46
گرم 89.34 0.6562 0.0238 89.85 88.49 12:04:46
کیلوگرم 89343.64 656.1962 23.7915 89848.41 88485.54 12:04:46
تولا 1042.09 7.6538 0.2775 1047.98 1032.08 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 141095.90 345.4000 0.2500 141221.50 140405.10 12:04:54
گرم 4536.34 11.1049 0.0080 4540.38 4514.13 12:04:54
کیلوگرم 4536335.14 11104.8596 8.0377 4540373.27 4514125.42 12:04:54
تولا 52911.00 129.5251 0.0938 52958.10 52651.95 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 272693.30 1570.0000 0.5800 274176.95 270699.40 12:04:46
گرم 8767.29 50.4767 0.0186 8814.99 8703.19 12:04:46
کیلوگرم 8767286.64 50476.6345 18.6474 8814987.06 8703181.31 12:04:46
تولا 102260.06 588.7504 0.2175 102816.43 101512.35 12:04:46

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5422.43 6.2278 0.1100 5439.55 5417.95 12:04:54
گرم 174.34 0.2002 0.0035 174.89 174.19 12:04:54
کیلوگرم 174334.98 200.2289 3.5366 174885.32 174190.96 12:04:54
تولا 2033.41 2.3354 0.0413 2039.83 2031.73 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64.46 0.4735 0.7400 64.83 63.84 12:04:46
گرم 2.07 0.0152 0.0238 2.08 2.05 12:04:46
کیلوگرم 2072.54 15.2221 23.7915 2084.25 2052.64 12:04:46
تولا 24.17 0.1775 0.2775 24.31 23.94 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3273.07 8.0124 0.2500 3275.98 3257.04 12:04:54
گرم 105.23 0.2576 0.0080 105.33 104.72 12:04:54
کیلوگرم 105231.42 257.6044 8.0377 105325.09 104716.21 12:04:54
تولا 1227.40 3.0047 0.0938 1228.49 1221.39 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6325.79 36.4200 0.5800 6360.21 6279.54 12:04:46
گرم 203.38 1.1709 0.0186 204.49 201.89 12:04:46
کیلوگرم 203378.71 1170.9293 18.6474 204485.24 201891.63 12:04:46
تولا 2372.17 13.6575 0.2175 2385.08 2354.83 12:04:46

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 94760.43 108.8352 0.1100 95059.57 94682.15 12:04:54
گرم 3046.62 3.4991 0.0035 3056.24 3044.10 12:04:54
کیلوگرم 3046616.30 3499.1295 3.5366 3056233.79 3044099.39 12:04:54
تولا 35535.19 40.8132 0.0413 35647.36 35505.83 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1126.54 8.2740 0.7400 1132.90 1115.72 12:04:46
گرم 36.22 0.2660 0.0238 36.42 35.87 12:04:46
کیلوگرم 36219.06 266.0157 23.7915 36423.69 35871.19 12:04:46
تولا 422.45 3.1028 0.2775 424.84 418.40 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57198.93 140.0219 0.2500 57249.85 56918.89 12:04:54
گرم 1838.99 4.5018 0.0080 1840.63 1829.98 12:04:54
کیلوگرم 1838986.92 4501.8040 8.0377 1840623.94 1829983.32 12:04:54
تولا 21449.61 52.5082 0.0938 21468.71 21344.60 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 110547.26 636.4630 0.5800 111148.72 109738.95 12:04:46
گرم 3554.18 20.4628 0.0186 3573.51 3528.19 12:04:46
کیلوگرم 3554174.24 20462.7454 18.6474 3573511.53 3528186.55 12:04:46
تولا 41455.25 238.6738 0.2175 41680.80 41152.14 12:04:46

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5584.56 6.4140 0.1100 5602.19 5579.95 12:04:54
گرم 179.55 0.2062 0.0035 180.11 179.40 12:04:54
کیلوگرم 179547.80 206.2160 3.5366 180114.59 179399.47 12:04:54
تولا 2094.21 2.4053 0.0413 2100.82 2092.48 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 66.39 0.4876 0.7400 66.77 65.75 12:04:46
گرم 2.13 0.0157 0.0238 2.15 2.11 12:04:46
کیلوگرم 2134.52 15.6772 23.7915 2146.58 2114.02 12:04:46
تولا 24.90 0.1829 0.2775 25.04 24.66 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3370.93 8.2520 0.2500 3373.93 3354.43 12:04:54
گرم 108.38 0.2653 0.0080 108.47 107.85 12:04:54
کیلوگرم 108377.96 265.3071 8.0377 108474.43 107847.34 12:04:54
تولا 1264.10 3.0945 0.0938 1265.23 1257.91 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6514.94 37.5090 0.5800 6550.38 6467.30 12:04:46
گرم 209.46 1.2059 0.0186 210.60 207.93 12:04:46
کیلوگرم 209459.97 1205.9415 18.6474 210599.59 207928.43 12:04:46
تولا 2443.10 14.0659 0.2175 2456.40 2425.24 12:04:46

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2026.34 2.3273 0.1100 2032.74 2024.66 12:04:54
گرم 65.15 0.0748 0.0035 65.35 65.09 12:04:54
کیلوگرم 65148.25 74.8247 3.5366 65353.90 65094.42 12:04:54
تولا 759.88 0.8727 0.0413 762.28 759.25 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 24.09 0.1769 0.7400 24.23 23.86 12:04:46
گرم 0.77 0.0057 0.0238 0.78 0.77 12:04:46
کیلوگرم 774.50 5.6884 23.7915 778.88 767.06 12:04:46
تولا 9.03 0.0663 0.2775 9.08 8.95 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1223.13 2.9942 0.2500 1224.22 1217.14 12:04:54
گرم 39.32 0.0963 0.0080 39.36 39.13 12:04:54
کیلوگرم 39324.54 96.2657 8.0377 39359.54 39132.00 12:04:54
تولا 458.67 1.1228 0.0938 459.08 456.43 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2363.92 13.6100 0.5800 2376.78 2346.64 12:04:46
گرم 76.00 0.4376 0.0186 76.42 75.45 12:04:46
کیلوگرم 76001.77 437.5713 18.6474 76415.27 75446.05 12:04:46
تولا 886.47 5.1038 0.2175 891.29 879.99 12:04:46

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9952.88 11.4312 0.1100 9984.30 9944.66 12:04:54
گرم 319.99 0.3675 0.0035 321.00 319.73 12:04:54
کیلوگرم 319992.29 367.5207 3.5366 321002.44 319727.93 12:04:54
تولا 3732.33 4.2867 0.0413 3744.11 3729.25 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 118.32 0.8690 0.7400 118.99 117.19 12:04:46
گرم 3.80 0.0279 0.0238 3.83 3.77 12:04:46
کیلوگرم 3804.16 27.9402 23.7915 3825.65 3767.62 12:04:46
تولا 44.37 0.3259 0.2775 44.62 43.94 12:04:46
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6007.72 14.7068 0.2500 6013.07 5978.31 12:04:54
گرم 193.15 0.4728 0.0080 193.32 192.21 12:04:54
کیلوگرم 193152.53 472.8336 8.0377 193324.47 192206.86 12:04:54
تولا 2252.90 5.5150 0.0938 2254.90 2241.87 12:04:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11611.00 66.8490 0.5800 11674.18 11526.10 12:04:46
گرم 373.30 2.1492 0.0186 375.33 370.57 12:04:46
کیلوگرم 373302.13 2149.2437 18.6474 375333.17 370572.59 12:04:46
تولا 4354.13 25.0684 0.2175 4377.82 4322.29 12:04:46
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 84.29 1.67 0.85 0.06 27.68 16.44 12.13 0.50