منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1284.87 0.0000 0.0000 1285.07 1284.47 25 May
گرم 41.31 0.0000 0.0000 41.32 41.30 25 May
کیلوگرم 41309.50 0.0000 0.0000 41315.93 41296.64 25 May
تولا 481.83 0.0000 0.0000 481.90 481.68 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.55 0.0000 0.0000 14.55 14.54 25 May
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 25 May
کیلوگرم 467.79 0.0000 0.0000 467.79 467.47 25 May
تولا 5.46 0.0000 0.0000 5.46 5.45 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 805.50 0.0000 0.0000 806.25 804.45 25 May
گرم 25.90 0.0000 0.0000 25.92 25.86 25 May
کیلوگرم 25897.41 0.0000 0.0000 25921.52 25863.65 25 May
تولا 302.06 0.0000 0.0000 302.34 301.67 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1324.00 0.0000 0.0000 1324.00 1324.00 26 May
گرم 42.57 0.0000 0.0000 42.57 42.57 26 May
کیلوگرم 42567.56 0.0000 0.0000 42567.56 42567.56 26 May
تولا 496.50 0.0000 0.0000 496.50 496.50 26 May

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1146.23 0.0000 0.0000 1146.41 1145.88 25 May
گرم 36.85 0.0000 0.0000 36.86 36.84 25 May
کیلوگرم 36852.20 0.0000 0.0000 36857.94 36840.73 25 May
تولا 429.84 0.0000 0.0000 429.90 429.70 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.98 0.0000 0.0000 12.98 12.97 25 May
گرم 0.42 0.0000 0.0000 0.42 0.42 25 May
کیلوگرم 417.32 0.0000 0.0000 417.32 417.03 25 May
تولا 4.87 0.0000 0.0000 4.87 4.86 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 718.59 0.0000 0.0000 719.26 717.65 25 May
گرم 23.10 0.0000 0.0000 23.12 23.07 25 May
کیلوگرم 23103.08 0.0000 0.0000 23124.59 23072.96 25 May
تولا 269.47 0.0000 0.0000 269.72 269.12 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1181.14 0.0000 0.0000 1181.14 1181.14 26 May
گرم 37.97 0.0000 0.0000 37.97 37.97 26 May
کیلوگرم 37974.52 0.0000 0.0000 37974.52 37974.52 26 May
تولا 442.93 0.0000 0.0000 442.93 442.93 26 May

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1008.88 0.0000 0.0000 1009.04 1008.57 25 May
گرم 32.44 0.0000 0.0000 32.44 32.43 25 May
کیلوگرم 32436.22 0.0000 0.0000 32441.27 32426.12 25 May
تولا 378.33 0.0000 0.0000 378.39 378.21 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.42 0.0000 0.0000 11.42 11.42 25 May
گرم 0.37 0.0000 0.0000 0.37 0.37 25 May
کیلوگرم 367.31 0.0000 0.0000 367.31 367.06 25 May
تولا 4.28 0.0000 0.0000 4.28 4.28 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 632.48 0.0000 0.0000 633.07 631.65 25 May
گرم 20.33 0.0000 0.0000 20.35 20.31 25 May
کیلوگرم 20334.64 0.0000 0.0000 20353.58 20308.14 25 May
تولا 237.18 0.0000 0.0000 237.40 236.87 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1039.60 0.0000 0.0000 1039.60 1039.60 26 May
گرم 33.42 0.0000 0.0000 33.42 33.42 26 May
کیلوگرم 33424.05 0.0000 0.0000 33424.05 33424.05 26 May
تولا 389.85 0.0000 0.0000 389.85 389.85 26 May

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4719.58 0.0000 0.0000 4720.32 4718.12 25 May
گرم 151.74 0.0000 0.0000 151.76 151.69 25 May
کیلوگرم 151738.05 0.0000 0.0000 151761.67 151690.81 25 May
تولا 1769.85 0.0000 0.0000 1770.12 1769.29 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.45 0.0000 0.0000 53.45 53.41 25 May
گرم 1.72 0.0000 0.0000 1.72 1.72 25 May
کیلوگرم 1718.30 0.0000 0.0000 1718.30 1717.12 25 May
تولا 20.04 0.0000 0.0000 20.04 20.03 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2958.76 0.0000 0.0000 2961.52 2954.91 25 May
گرم 95.13 0.0000 0.0000 95.21 95.00 25 May
کیلوگرم 95126.36 0.0000 0.0000 95214.93 95002.35 25 May
تولا 1109.54 0.0000 0.0000 1110.57 1108.09 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4863.32 0.0000 0.0000 4863.32 4863.32 26 May
گرم 156.36 0.0000 0.0000 156.36 156.36 26 May
کیلوگرم 156359.15 0.0000 0.0000 156359.15 156359.15 26 May
تولا 1823.75 0.0000 0.0000 1823.75 1823.75 26 May

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1726.99 0.0000 0.0000 1727.26 1726.46 25 May
گرم 55.52 0.0000 0.0000 55.53 55.51 25 May
کیلوگرم 55524.10 0.0000 0.0000 55532.74 55506.81 25 May
تولا 647.62 0.0000 0.0000 647.72 647.42 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.56 0.0000 0.0000 19.56 19.54 25 May
گرم 0.63 0.0000 0.0000 0.63 0.63 25 May
کیلوگرم 628.76 0.0000 0.0000 628.76 628.33 25 May
تولا 7.33 0.0000 0.0000 7.33 7.33 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1082.67 0.0000 0.0000 1083.68 1081.26 25 May
گرم 34.81 0.0000 0.0000 34.84 34.76 25 May
کیلوگرم 34808.70 0.0000 0.0000 34841.12 34763.33 25 May
تولا 406.00 0.0000 0.0000 406.38 405.47 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1779.59 0.0000 0.0000 1779.59 1779.59 26 May
گرم 57.22 0.0000 0.0000 57.22 57.22 26 May
کیلوگرم 57215.05 0.0000 0.0000 57215.05 57215.05 26 May
تولا 667.35 0.0000 0.0000 667.35 667.35 26 May

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8866.63 0.0000 0.0000 8868.01 8863.87 25 May
گرم 285.07 0.0000 0.0000 285.11 284.98 25 May
کیلوگرم 285068.59 0.0000 0.0000 285112.96 284979.84 25 May
تولا 3324.99 0.0000 0.0000 3325.51 3323.95 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100.41 0.0000 0.0000 100.41 100.34 25 May
گرم 3.23 0.0000 0.0000 3.23 3.23 25 May
کیلوگرم 3228.15 0.0000 0.0000 3228.15 3225.93 25 May
تولا 37.65 0.0000 0.0000 37.65 37.63 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5558.59 0.0000 0.0000 5563.77 5551.35 25 May
گرم 178.71 0.0000 0.0000 178.88 178.48 25 May
کیلوگرم 178712.83 0.0000 0.0000 178879.23 178479.87 25 May
تولا 2084.47 0.0000 0.0000 2086.42 2081.76 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9136.66 0.0000 0.0000 9136.66 9136.66 26 May
گرم 293.75 0.0000 0.0000 293.75 293.75 26 May
کیلوگرم 293750.20 0.0000 0.0000 293750.20 293750.20 26 May
تولا 3426.25 0.0000 0.0000 3426.25 3426.25 26 May

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140436.29 0.0000 0.0000 140458.15 140392.57 25 May
گرم 4515.13 0.0000 0.0000 4515.83 4513.73 25 May
کیلوگرم 4515128.23 0.0000 0.0000 4515831.05 4513722.60 25 May
تولا 52663.65 0.0000 0.0000 52671.85 52647.25 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1590.32 0.0000 0.0000 1590.32 1589.22 25 May
گرم 51.13 0.0000 0.0000 51.13 51.09 25 May
کیلوگرم 51129.78 0.0000 0.0000 51129.78 51094.64 25 May
تولا 596.37 0.0000 0.0000 596.37 595.96 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88041.15 0.0000 0.0000 88123.13 87926.39 25 May
گرم 2830.59 0.0000 0.0000 2833.22 2826.90 25 May
کیلوگرم 2830586.59 0.0000 0.0000 2833222.15 2826896.81 25 May
تولا 33015.46 0.0000 0.0000 33046.20 32972.42 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 144713.20 0.0000 0.0000 144713.20 144713.20 26 May
گرم 4652.64 0.0000 0.0000 4652.64 4652.64 26 May
کیلوگرم 4652633.95 0.0000 0.0000 4652633.95 4652633.95 26 May
تولا 54267.49 0.0000 0.0000 54267.49 54267.49 26 May

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12256.63 0.0000 0.0000 12258.54 12252.82 25 May
گرم 394.06 0.0000 0.0000 394.12 393.94 25 May
کیلوگرم 394059.57 0.0000 0.0000 394120.91 393936.90 25 May
تولا 4596.24 0.0000 0.0000 4596.96 4594.81 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 138.80 0.0000 0.0000 138.80 138.70 25 May
گرم 4.46 0.0000 0.0000 4.46 4.46 25 May
کیلوگرم 4462.37 0.0000 0.0000 4462.37 4459.30 25 May
تولا 52.05 0.0000 0.0000 52.05 52.01 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7683.83 0.0000 0.0000 7690.98 7673.81 25 May
گرم 247.04 0.0000 0.0000 247.27 246.72 25 May
کیلوگرم 247040.55 0.0000 0.0000 247270.56 246718.52 25 May
تولا 2881.44 0.0000 0.0000 2884.12 2877.68 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12629.90 0.0000 0.0000 12629.90 12629.90 26 May
گرم 406.06 0.0000 0.0000 406.06 406.06 26 May
کیلوگرم 406060.44 0.0000 0.0000 406060.44 406060.44 26 May
تولا 4736.22 0.0000 0.0000 4736.22 4736.22 26 May

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1287.95 0.0000 0.0000 1288.15 1287.55 25 May
گرم 41.41 0.0000 0.0000 41.42 41.40 25 May
کیلوگرم 41408.64 0.0000 0.0000 41415.09 41395.75 25 May
تولا 482.98 0.0000 0.0000 483.06 482.83 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.58 0.0000 0.0000 14.58 14.57 25 May
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 25 May
کیلوگرم 468.92 0.0000 0.0000 468.92 468.59 25 May
تولا 5.47 0.0000 0.0000 5.47 5.47 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 807.43 0.0000 0.0000 808.19 806.38 25 May
گرم 25.96 0.0000 0.0000 25.98 25.93 25 May
کیلوگرم 25959.56 0.0000 0.0000 25983.73 25925.72 25 May
تولا 302.79 0.0000 0.0000 303.07 302.39 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1327.18 0.0000 0.0000 1327.18 1327.18 26 May
گرم 42.67 0.0000 0.0000 42.67 42.67 26 May
کیلوگرم 42669.72 0.0000 0.0000 42669.72 42669.72 26 May
تولا 497.69 0.0000 0.0000 497.69 497.69 26 May

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89144.28 0.0000 0.0000 89158.16 89116.53 25 May
گرم 2866.06 0.0000 0.0000 2866.50 2865.16 25 May
کیلوگرم 2866053.04 0.0000 0.0000 2866499.16 2865160.79 25 May
تولا 33429.13 0.0000 0.0000 33434.33 33418.72 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1009.48 0.0000 0.0000 1009.48 1008.79 25 May
گرم 32.46 0.0000 0.0000 32.46 32.43 25 May
کیلوگرم 32455.48 0.0000 0.0000 32455.48 32433.17 25 May
تولا 378.55 0.0000 0.0000 378.55 378.29 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 55885.59 0.0000 0.0000 55937.63 55812.74 25 May
گرم 1796.76 0.0000 0.0000 1798.44 1794.42 25 May
کیلوگرم 1796762.10 0.0000 0.0000 1798435.06 1794419.95 25 May
تولا 20957.11 0.0000 0.0000 20976.62 20929.79 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91859.12 0.0000 0.0000 91859.12 91859.12 26 May
گرم 2953.34 0.0000 0.0000 2953.34 2953.34 26 May
کیلوگرم 2953337.08 0.0000 0.0000 2953337.08 2953337.08 26 May
تولا 34447.20 0.0000 0.0000 34447.20 34447.20 26 May

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10084.94 0.0000 0.0000 10086.51 10081.81 25 May
گرم 324.24 0.0000 0.0000 324.29 324.14 25 May
کیلوگرم 324238.26 0.0000 0.0000 324288.73 324137.32 25 May
تولا 3781.86 0.0000 0.0000 3782.45 3780.68 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.20 0.0000 0.0000 114.20 114.12 25 May
گرم 3.67 0.0000 0.0000 3.67 3.67 25 May
کیلوگرم 3671.71 0.0000 0.0000 3671.71 3669.18 25 May
تولا 42.83 0.0000 0.0000 42.83 42.80 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6322.37 0.0000 0.0000 6328.26 6314.13 25 May
گرم 203.27 0.0000 0.0000 203.46 203.00 25 May
کیلوگرم 203268.75 0.0000 0.0000 203458.01 203003.78 25 May
تولا 2370.89 0.0000 0.0000 2373.10 2367.80 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10392.08 0.0000 0.0000 10392.08 10392.08 26 May
گرم 334.11 0.0000 0.0000 334.11 334.11 26 May
کیلوگرم 334112.75 0.0000 0.0000 334112.75 334112.75 26 May
تولا 3897.03 0.0000 0.0000 3897.03 3897.03 26 May

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1854.07 0.0000 0.0000 1854.36 1853.49 25 May
گرم 59.61 0.0000 0.0000 59.62 59.59 25 May
کیلوگرم 59609.61 0.0000 0.0000 59618.89 59591.05 25 May
تولا 695.28 0.0000 0.0000 695.38 695.06 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 21.00 0.0000 0.0000 21.00 20.98 25 May
گرم 0.68 0.0000 0.0000 0.68 0.67 25 May
کیلوگرم 675.03 0.0000 0.0000 675.03 674.56 25 May
تولا 7.87 0.0000 0.0000 7.87 7.87 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1162.34 0.0000 0.0000 1163.42 1160.82 25 May
گرم 37.37 0.0000 0.0000 37.40 37.32 25 May
کیلوگرم 37369.96 0.0000 0.0000 37404.75 37321.25 25 May
تولا 435.88 0.0000 0.0000 436.28 435.31 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1910.53 0.0000 0.0000 1910.53 1910.53 26 May
گرم 61.43 0.0000 0.0000 61.43 61.43 26 May
کیلوگرم 61424.98 0.0000 0.0000 61424.98 61424.98 26 May
تولا 716.45 0.0000 0.0000 716.45 716.45 26 May

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7819.08 0.0000 0.0000 7820.29 7816.64 25 May
گرم 251.39 0.0000 0.0000 251.43 251.31 25 May
کیلوگرم 251388.96 0.0000 0.0000 251428.09 251310.69 25 May
تولا 2932.16 0.0000 0.0000 2932.61 2931.24 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88.54 0.0000 0.0000 88.54 88.48 25 May
گرم 2.85 0.0000 0.0000 2.85 2.84 25 May
کیلوگرم 2846.75 0.0000 0.0000 2846.75 2844.80 25 May
تولا 33.20 0.0000 0.0000 33.20 33.18 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4901.87 0.0000 0.0000 4906.43 4895.48 25 May
گرم 157.60 0.0000 0.0000 157.75 157.39 25 May
کیلوگرم 157598.67 0.0000 0.0000 157745.41 157393.23 25 May
تولا 1838.20 0.0000 0.0000 1839.91 1835.81 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8057.20 0.0000 0.0000 8057.20 8057.20 26 May
گرم 259.05 0.0000 0.0000 259.05 259.05 26 May
کیلوگرم 259044.87 0.0000 0.0000 259044.87 259044.87 26 May
تولا 3021.45 0.0000 0.0000 3021.45 3021.45 26 May

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 390.47 0.0000 0.0000 390.53 390.35 25 May
گرم 12.55 0.0000 0.0000 12.56 12.55 25 May
کیلوگرم 12553.96 0.0000 0.0000 12555.91 12550.05 25 May
تولا 146.43 0.0000 0.0000 146.45 146.38 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.42 0.0000 0.0000 4.42 4.42 25 May
گرم 0.14 0.0000 0.0000 0.14 0.14 25 May
کیلوگرم 142.16 0.0000 0.0000 142.16 142.06 25 May
تولا 1.66 0.0000 0.0000 1.66 1.66 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 244.79 0.0000 0.0000 245.02 244.47 25 May
گرم 7.87 0.0000 0.0000 7.88 7.86 25 May
کیلوگرم 7870.22 0.0000 0.0000 7877.55 7859.96 25 May
تولا 91.80 0.0000 0.0000 91.88 91.68 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 402.36 0.0000 0.0000 402.36 402.36 26 May
گرم 12.94 0.0000 0.0000 12.94 12.94 26 May
کیلوگرم 12936.28 0.0000 0.0000 12936.28 12936.28 26 May
تولا 150.89 0.0000 0.0000 150.89 150.89 26 May

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5383.61 0.0000 0.0000 5384.44 5381.93 25 May
گرم 173.09 0.0000 0.0000 173.11 173.03 25 May
کیلوگرم 173086.80 0.0000 0.0000 173113.74 173032.92 25 May
تولا 2018.85 0.0000 0.0000 2019.17 2018.22 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.96 0.0000 0.0000 60.96 60.92 25 May
گرم 1.96 0.0000 0.0000 1.96 1.96 25 May
کیلوگرم 1960.05 0.0000 0.0000 1960.05 1958.71 25 May
تولا 22.86 0.0000 0.0000 22.86 22.85 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3375.05 0.0000 0.0000 3378.19 3370.65 25 May
گرم 108.51 0.0000 0.0000 108.61 108.37 25 May
کیلوگرم 108510.14 0.0000 0.0000 108611.17 108368.69 25 May
تولا 1265.64 0.0000 0.0000 1266.82 1263.99 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5547.56 0.0000 0.0000 5547.56 5547.56 26 May
گرم 178.36 0.0000 0.0000 178.36 178.36 26 May
کیلوگرم 178358.06 0.0000 0.0000 178358.06 178358.06 26 May
تولا 2080.34 0.0000 0.0000 2080.34 2080.34 26 May

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11170.02 0.0000 0.0000 11171.76 11166.54 25 May
گرم 359.12 0.0000 0.0000 359.18 359.01 25 May
کیلوگرم 359124.13 0.0000 0.0000 359180.03 359012.33 25 May
تولا 4188.76 0.0000 0.0000 4189.41 4187.46 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.49 0.0000 0.0000 126.49 126.40 25 May
گرم 4.07 0.0000 0.0000 4.07 4.06 25 May
کیلوگرم 4066.76 0.0000 0.0000 4066.76 4063.96 25 May
تولا 47.43 0.0000 0.0000 47.43 47.40 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7002.61 0.0000 0.0000 7009.13 6993.49 25 May
گرم 225.14 0.0000 0.0000 225.35 224.85 25 May
کیلوگرم 225139.11 0.0000 0.0000 225348.73 224845.63 25 May
تولا 2625.98 0.0000 0.0000 2628.43 2622.56 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11510.19 0.0000 0.0000 11510.19 11510.19 26 May
گرم 370.06 0.0000 0.0000 370.06 370.06 26 May
کیلوگرم 370061.05 0.0000 0.0000 370061.05 370061.05 26 May
تولا 4316.33 0.0000 0.0000 4316.33 4316.33 26 May

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 196585.11 0.0000 0.0000 196615.71 196523.91 25 May
گرم 6320.36 0.0000 0.0000 6321.34 6318.39 25 May
کیلوگرم 6320353.34 0.0000 0.0000 6321337.15 6318385.71 25 May
تولا 73719.47 0.0000 0.0000 73730.95 73696.52 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2226.15 0.0000 0.0000 2226.15 2224.62 25 May
گرم 71.57 0.0000 0.0000 71.57 71.52 25 May
کیلوگرم 71572.33 0.0000 0.0000 71572.33 71523.14 25 May
تولا 834.81 0.0000 0.0000 834.81 834.23 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123241.50 0.0000 0.0000 123356.25 123080.85 25 May
گرم 3962.31 0.0000 0.0000 3966.00 3957.14 25 May
کیلوگرم 3962303.28 0.0000 0.0000 3965992.57 3957138.26 25 May
تولا 46215.60 0.0000 0.0000 46258.63 46155.35 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 202572.00 0.0000 0.0000 202572.00 202572.00 26 May
گرم 6512.84 0.0000 0.0000 6512.84 6512.84 26 May
کیلوگرم 6512836.18 0.0000 0.0000 6512836.18 6512836.18 26 May
تولا 75964.56 0.0000 0.0000 75964.56 75964.56 26 May

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4678.85 0.0000 0.0000 4679.58 4677.40 25 May
گرم 150.43 0.0000 0.0000 150.45 150.38 25 May
کیلوگرم 150428.54 0.0000 0.0000 150451.96 150381.71 25 May
تولا 1754.57 0.0000 0.0000 1754.84 1754.03 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52.98 0.0000 0.0000 52.98 52.95 25 May
گرم 1.70 0.0000 0.0000 1.70 1.70 25 May
کیلوگرم 1703.47 0.0000 0.0000 1703.47 1702.30 25 May
تولا 19.87 0.0000 0.0000 19.87 19.86 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2933.23 0.0000 0.0000 2935.96 2929.40 25 May
گرم 94.31 0.0000 0.0000 94.39 94.18 25 May
کیلوگرم 94305.41 0.0000 0.0000 94393.22 94182.48 25 May
تولا 1099.96 0.0000 0.0000 1100.99 1098.53 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4821.35 0.0000 0.0000 4821.35 4821.35 26 May
گرم 155.01 0.0000 0.0000 155.01 155.01 26 May
کیلوگرم 155009.76 0.0000 0.0000 155009.76 155009.76 26 May
تولا 1808.01 0.0000 0.0000 1808.01 1808.01 26 May

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82849.57 0.0000 0.0000 82862.47 82823.78 25 May
گرم 2663.68 0.0000 0.0000 2664.09 2662.85 25 May
کیلوگرم 2663673.67 0.0000 0.0000 2664088.29 2662844.43 25 May
تولا 31068.61 0.0000 0.0000 31073.45 31058.94 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 938.20 0.0000 0.0000 938.20 937.55 25 May
گرم 30.16 0.0000 0.0000 30.16 30.14 25 May
کیلوگرم 30163.71 0.0000 0.0000 30163.71 30142.98 25 May
تولا 351.82 0.0000 0.0000 351.82 351.58 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 51939.36 0.0000 0.0000 51987.73 51871.66 25 May
گرم 1669.89 0.0000 0.0000 1671.44 1667.71 25 May
کیلوگرم 1669888.11 0.0000 0.0000 1671442.94 1667711.35 25 May
تولا 19477.28 0.0000 0.0000 19495.41 19451.89 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 85372.71 0.0000 0.0000 85372.71 85372.71 26 May
گرم 2744.80 0.0000 0.0000 2744.80 2744.80 26 May
کیلوگرم 2744794.37 0.0000 0.0000 2744794.37 2744794.37 26 May
تولا 32014.79 0.0000 0.0000 32014.79 32014.79 26 May

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4818.78 0.0000 0.0000 4819.53 4817.28 25 May
گرم 154.93 0.0000 0.0000 154.95 154.88 25 May
کیلوگرم 154927.14 0.0000 0.0000 154951.26 154878.91 25 May
تولا 1807.04 0.0000 0.0000 1807.32 1806.48 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 54.57 0.0000 0.0000 54.57 54.53 25 May
گرم 1.75 0.0000 0.0000 1.75 1.75 25 May
کیلوگرم 1754.41 0.0000 0.0000 1754.41 1753.21 25 May
تولا 20.46 0.0000 0.0000 20.46 20.45 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3020.95 0.0000 0.0000 3023.76 3017.01 25 May
گرم 97.13 0.0000 0.0000 97.22 97.00 25 May
کیلوگرم 97125.64 0.0000 0.0000 97216.07 96999.03 25 May
تولا 1132.86 0.0000 0.0000 1133.91 1131.38 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4965.53 0.0000 0.0000 4965.53 4965.53 26 May
گرم 159.65 0.0000 0.0000 159.65 159.65 26 May
کیلوگرم 159645.36 0.0000 0.0000 159645.36 159645.36 26 May
تولا 1862.07 0.0000 0.0000 1862.07 1862.07 26 May

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1767.34 0.0000 0.0000 1767.61 1766.79 25 May
گرم 56.82 0.0000 0.0000 56.83 56.80 25 May
کیلوگرم 56821.22 0.0000 0.0000 56830.06 56803.53 25 May
تولا 662.75 0.0000 0.0000 662.86 662.55 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.01 0.0000 0.0000 20.01 20.00 25 May
گرم 0.64 0.0000 0.0000 0.64 0.64 25 May
کیلوگرم 643.45 0.0000 0.0000 643.45 643.01 25 May
تولا 7.51 0.0000 0.0000 7.51 7.50 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1107.97 0.0000 0.0000 1109.00 1106.52 25 May
گرم 35.62 0.0000 0.0000 35.66 35.58 25 May
کیلوگرم 35621.88 0.0000 0.0000 35655.05 35575.45 25 May
تولا 415.49 0.0000 0.0000 415.87 414.95 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1821.16 0.0000 0.0000 1821.16 1821.16 26 May
گرم 58.55 0.0000 0.0000 58.55 58.55 26 May
کیلوگرم 58551.67 0.0000 0.0000 58551.67 58551.67 26 May
تولا 682.94 0.0000 0.0000 682.94 682.94 26 May

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8560.57 0.0000 0.0000 8561.91 8557.91 25 May
گرم 275.23 0.0000 0.0000 275.27 275.14 25 May
کیلوگرم 275228.67 0.0000 0.0000 275271.51 275142.98 25 May
تولا 3210.22 0.0000 0.0000 3210.72 3209.22 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96.94 0.0000 0.0000 96.94 96.87 25 May
گرم 3.12 0.0000 0.0000 3.12 3.11 25 May
کیلوگرم 3116.72 0.0000 0.0000 3116.72 3114.58 25 May
تولا 36.35 0.0000 0.0000 36.35 36.33 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5366.72 0.0000 0.0000 5371.72 5359.73 25 May
گرم 172.54 0.0000 0.0000 172.70 172.32 25 May
کیلوگرم 172544.06 0.0000 0.0000 172704.72 172319.15 25 May
تولا 2012.52 0.0000 0.0000 2014.40 2009.90 25 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8821.28 0.0000 0.0000 8821.28 8821.28 26 May
گرم 283.61 0.0000 0.0000 283.61 283.61 26 May
کیلوگرم 283610.60 0.0000 0.0000 283610.60 283610.60 26 May
تولا 3307.98 0.0000 0.0000 3307.98 3307.98 26 May
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.41 1.60 0.98 0.05 21.77 19.30 8.62 0.45